Conditie

Rechten en plichten

Algemene voorwaarden (AV)

Ines Fabischack en Ralf van Acken “Landlord”
Auf der Sunder 34
59964 Medebach

Tel: +49176 60 85 91 98
mail@sauerlandrefugium.de

 1. domein

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de verhuur van vakantieappartementen voor accommodatie alsmede op alle andere diensten en leveringen die de verhuurder voor de huurder verricht.

1.2 Voor onder- of wederverhuur van de ter beschikking gestelde vakantiewoning en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan bewoning is de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder vereist.

 1. Boeking/Boekingsbevestiging

Boekingen van de vakantieappartementen worden gemaakt via het boekingsprogramma op de website. De reservering van het vakantieappartement is juridisch bindend na voltooiing van het boekingsproces en ontvangst van de boekingsbevestiging of na betaling. Met de boeking gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels van de verhuurder.

 1. Betalingsvoorwaarden

De aanbetaling van 50% van het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op de rekening van verhuurder te zijn bijgeschreven. Het resterende bedrag dient op de dag van terugkomst te worden overhandigd. Bij kortlopende boekingen dient de totaalprijs direct na ontvangst van de factuur/boekingsbevestiging te worden overgemaakt.

Bij niet tijdige betaling ontvangt de gast eerst een betalingsherinnering. Voor elke volgende aanmaning na verzuim wordt een herinneringsvergoeding van EUR 15,00 in rekening gebracht. Transactiekosten (bijv. overboekingen vanuit het buitenland) zijn voor rekening van de huurder.

Ter plaatse worden alleen betalingen via overschrijving of contante betalingen geaccepteerd.

Betaling per bankpas of creditcard of cheques worden niet geaccepteerd.

 1. aankomst vertrek

Het vakantieappartement is beschikbaar op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur of in overleg. Sleutels worden overhandigd via een sleutelkluis. Op de dag van vertrek dient het appartement voor 11.00 uur of op afspraak te worden verlaten. De verhuurder behoudt zich het recht voor om een vertrek van meer dan 60 minuten te laat in rekening te brengen.

 1. op bezoek komen

5.1 Het gebruik van het vakantieappartement is voorbehouden aan de gasten die bij de boeking aan de verhuurder zijn gemeld. Indien de woning door meer personen wordt gebruikt dan overeengekomen, dient hiervoor een aparte vergoeding te worden betaald volgens de prijslijst. Onderverhuur en verhuur van het appartement aan derden is niet toegestaan. Het huurcontract mag niet aan derden worden doorgegeven.

5.2 Bij overtreding van de voorwaarden of de huisregels is verhuurder gerechtigd de huur per direct en zonder opzegtermijn op te zeggen. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op terugbetaling van de huur of schadevergoeding.

 1. stand van zaken

Het appartement wordt door verhuurder in nette staat opgeleverd. Indien er gebreken zijn of optreden tijdens de huurperiode, dient de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld. De huurder is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan het gehuurde en de inventaris. Bij verlies van de eigendomssleutel behoudt de verhuurder zich het recht voor om het sluitsysteem te vervangen en de gemaakte kosten aan de huurder in rekening te brengen.

De inventaris dient gepast te worden behandeld en is alleen bedoeld om in de vakantieappartementen te blijven. Het verplaatsen van meubels, met name bedden, is verboden. Bij gebruik van het vakantieappartement in strijd met de overeenkomst, zoals onderverhuur, overbevolking, verstoring van de rust in het huis en niet-betaling van de volledige huurprijs, kan de overeenkomst door de verhuurder zonder opzegtermijn worden opgezegd. In dat geval blijven eventuele reeds door de huurder gedane betalingen bij de verhuurder.

Indien de huurder gebruik wil maken van zijn aansprakelijkheidsverzekering voor een eventuele schaderegeling, dient de verhuurder hiervan op de hoogte te worden gesteld onder vermelding van zijn naam en adres, alsmede het verzekeringsnummer van de verzekeringsmaatschappij.

 1. huisdieren

Het onderbrengen van huisdieren van welke aard dan ook is alleen toegestaan na overleg. Bij niet-nakoming behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen en op kosten van de huurder een professionele schoonmaak te laten uitvoeren.

 1. reisannulering

Bij herroeping van de huurovereenkomst is de huurder verplicht een deel van de overeengekomen prijs als schadevergoeding te betalen. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tijd tot de dag van aankomst en wordt als volgt berekend:

 • 7-21 dagen voor de dag van aankomst 50% van de overeengekomen huurprijs
 • 0-6 dagen voor de dag van aankomst of bij no-show 90% van de overeengekomen huurprijs

 1. Annulering door de verhuurder

De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst te ontbinden in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de huurovereenkomst onmogelijk maken. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van de huurprijs. Bij gerechtvaardigde herroeping heeft de huurder geen recht op schadevergoeding. Aansprakelijkheid voor reis- en hotelkosten is uitgesloten.

 1. aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder is in het kader van de due diligence van een prudent ondernemer aansprakelijk voor de goede terbeschikkingstelling van het gehuurde. Aansprakelijkheid voor eventuele storingen of storingen in de water- of stroomvoorziening alsmede gebeurtenissen en gevolgen van overmacht worden hierbij uitgesloten. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor zaken die door de gast worden meegebracht in het kader van de wettelijke bepalingen.

 1. wifi-gebruik

11.1 De verhuurder onderhoudt internettoegang via WLAN in zijn vakantieverblijf. De huurder ontvangt bij aankomst de toegangsgegevens van de verhuurder.

Hij staat de huurder toe om de WLAN-toegang te gebruiken voor de duur van zijn verblijf in de huurwoning.

11.2 Indien verhuurder kennis krijgt van onrechtmatig gebruik van de WLAN-toegang (file sharing, pornografie, etc.) door huurder, zal hij huurder direct uitsluiten van het gebruik ervan en de autoriteiten op de hoogte stellen van het misbruik.

11.3 Verhuurder is jegens huurder niet aansprakelijk voor storingen in de WLAN-toegang. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd het gebruik van de WLAN-toegang van de huurder te beperken.

11.4 De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade (malware of iets dergelijks) veroorzaakt door het gebruik van de WLAN-toegang. De huurder dient zelfstandig zorg te dragen voor de beveiliging van zijn gegevens.

11.5 Indien de huurder gebruik maakt van diensten ed die via het WLAN in rekening worden gebracht, draagt hij de kosten hiervoor volledig.

 1. geschreven vorm

Afspraken die afwijken van de AV dienen schriftelijk te zijn. Mondelinge afspraken werden niet gemaakt.

 1. Scheidbaarheidsclausule

Mochten één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De niet-effectieve bepaling moet worden vervangen door een effectieve die het economische doel van de niet-effectieve bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Medebach 27-04-2022